Politica de securitate

Asociaţia pentru Voluntariat Social

Politica de Securitate

În temeiul Legii 677/2001, Asociaţia pentru Voluntariat Social prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor acesteia, menţionate în continuare, după cum urmează:

 •  Prelucrarea datelor în scopurile propuse de asociaţie, conform obiectivelor cuprinse în statutul acesteia;
 •  Identificarea şi înregistrarea grupurilor ţintă pentru proiectele desfăşurate în cadrul asociaţiei;
 •  Iniţierea de analize şi elaborarea de rapoarte statistice cu privire la grupurile ţintă identificate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează printr-un sistem de evidenţă mixt, atât manual, cât şi automatizat, avându-se în vedere respectarea cerinţelor legale şi în condiţii de securitate şi confidenţialitate aflate în concordanţă cu drepturile persoanelor vizate.

Informaţiile cu caracter personal prelucrate de către Asociaţia pentru Voluntariat Social pot fi dezvăluite următorilor destinatari:

 •  Colaboratorilor şi partenerilor asociaţiei;
 •  Sponsorilor/persoanelor care vor vizita pagina web a asociaţiei;
 •  Diverselor autorităţi publice centrale/locale implicate în proiectele asociaţiei.

În prelucrarea datelor cu caracter personal ale grupului ţintă, Asociaţia pentru Voluntariat Social respectă următoarele principii:

 •  Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, în temeiul şi în conformitate cu prevederile cuprinse în legea mai sus amintită;
 •  Datele cu caracter personal se prelucrează în scopuri precise, explicite şi legitime, în concordanţă cu obiectivele vizate prin proiectele asociaţiei;
 •  Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează exclusiv cu acordul persoanei vizate;
 •  Persoanele vizate au drepturi de acces depline asupra datelor care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora şi de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru a declara orice neregulă care le ameninţă drepturile garantate de lege;
 •  Asociaţia pentru Voluntariat Social garantează securitatea datelor cu caracter personal procesate în cadrul proiectelor acesteia.

Drepturile persoanei vizate în conformitate cu Art. 12 al Legii 677/2001:

 •  Dreptul de a fi informat asupra identităţii operatorului de date şi a scopului în care se realizează prelucrarea acestora, precum şi asupra persoanelor cărora le sunt destinate;
 •  Dreptul de acces şi de modificare a datelor;
 •  Dreptul de a rectifica, actualiza, bloca sau şterge datele a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001, inclusiv a celor incomplete sau inexacte;
 •  Dreptul de a se împotrivi prelucrării datelor cu caracter personal, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară;
 •  Dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul nerespectării drepturilor garantate de Legea 677/2001.

Securitatea datelor colectate:

Datele cu caracter personal sunt colectate strict în scopuri determinate, explicite şi legitime, în conformitate cu drepturile persoanelor vizate, prevăzute de legea 677/2001. Acestea nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate.

Operatorul Asociaţia pentru Voluntariat Social declară faptul că îndeplineşte criteriile de securitate a datelor cu caracter personal.

Operatorul Asociaţia pentru Voluntariat Social garantează protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Datele colectate sunt arhivate atât în format fizic, cât şi electronic. Documentele păstrate în format fizic sunt depozitate într-un spaţiu special amenajat, cu acces limitat.